مقالات

متر بر كيلوگرم

21مهر1395

متر بر كيلوگرم = هر يك كيلوگرم از پارچه معادل چند متر ميباشد.

مشاهده مقاله

بایگانی ماهانه مقالات

مهر1395