گزارش مانده موجودی روزانه

خروجی Excel
طرحرنگنام محصولموجودیعرضدرجه
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
1042 طوسی 67 پلی استر 20 100درجه 1
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
386 آف وایت کد00 مات 10 140درجه 1
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
488-2 آف وایت کد00 کا د کا 8 140درجه 1
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
488-2 سبز پسته ای کد152 کا د کا 20 140درجه 1
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
488-2 گلبهی کد499 کا د کا 14 140درجه 1
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
488-2 مشکی کد10 کا د کا 20 140درجه 1
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
آدیداسی 1039 سرمه ای کد45 پلی استر 20 140درجه 1
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
آدیداسی 1039 طوسی 67 پلی استر 20 140درجه 1
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
آدیداسی 1039 مشکی کد2 پلی استر 20 140درجه 1
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
384 قرمز کد49 مات 20 140درجه 1
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
386 مشکی کد10 مات 20 140درجه 1
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
488-2 خردلی کد679 کا د کا 20 140درجه 1
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
ارگانزا کریستال30 آف وایت کد00 OS2.3MFMF30FT50 20 150درجه 1
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
1043 مشکی کد101 اسپاندکس 1 1401
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
1043 مشکی کد101 اسپاندکس 20 1501
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
1044 مشکی کد101 اسپاندکس 1 1401
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
1044 مشکی کد101 اسپاندکس 20 1501
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
384 خردلی کد679 مات 20 140درجه 1
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
384 سبز پسته ای روشن کد498 مات 20 140درجه 1
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
488-2 آبی شالی کد276 کا د کا 20 140درجه 1
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
488-2 زرد لیمویی کد166 کا د کا 20 140درجه 1
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
623 آف وایت کد00 زمینه براق 17 140درجه 1
شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
ارگانزا کریستال30 سفید کد173 OS2.3MFMF30FT50 20 150درجه 1